Latvijas Akustiķu Apvienība,
kā Latvijas vadošā akustiķu kopa, veic tehniskās ekspertīzes un piedalās Latvijas normatīvo dokumentu un
likumdošanas aktu izstrādāšanā akustikas jomā.

 

Vairums standartu akustikas jomā iespējams iegādāties  "Latvijas Valsts Standartā".

 

Normatīvās  trokšņu līmeņa vērtības un to noteikšanas pamatlīnijas atrodamas Latvijas Republikas MK  noteikumos par troksni

 

Nr. 597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība."

(Noteikumu nosaukums MK 23.02.2010. noteikumu Nr.187 redakcijā)

 

 un

 

   Nr. 76 "Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās."

 

 

Būvniecībā telpu akustiku, skaņas izolāciju utt. reglamentē Latvijas būvnormatīvs "LBN Būvakustika Nr. 016-11 " .

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 26.03.2012